Ο Λέβητας που έχετε είναι :
Συμπύκνωσης
Συμβατικός